Een verbeterd gezondheidssysteem

Naar aanleiding van de recente berichtgeving omtrent de gezondheidszorg in ons land reageert het ministerie van volksgezondheid alsvolgt:

Het ministerie van volksgezondheid heeft voortvloeiend uit/en gekoppeld aan het Nationaal Ontwikkelingsplan 2017-2021 van de regering met betrekking tot Volksgezondheid, haar visie verwerkt in het Nationaal Strategisch Plan voor gezondheidszorg en Welzijn in Suriname 2019-2028;  

Te komen tot een geïntegreerd en duurzaam systeem van kwalitatief goede en effectieve gezondheidszorg, welke toegankelijk is voor iedereen; en een continue verhoging van de gezondheidswinst bevorderend voor de gehele bevolking. Dat wilt zeggen kwalitatieve goede en effectieve gezondheidszorg beschikbaar en bereikbaar voor elke Surinamer  ongeacht inkomen,  ras, geslacht, religie,  leeftijd en woonplaats”. Deze zaken mogen nooit een reden zijn om verstoken te blijven van de essentiële medische zorg.

Het  nationaal strategisch plan is op 19 maart 2019 gelaunched.  De bedoeling hiervan was alle stakeholders te informeren over de visie en het nieuw model van zorg welke het ministerie zal hanteren de komende jaren. Verder  is er  aangegeven bij de launch dat stap 2 het volgende traject is; het Ministerie van Volksgezondheid zal met alle belanghebbenden in cluster verband bespreken hoe samen verder te gaan om dit te bewerkstelligen.

Het ministerie van Volksgezondheid gaat naar een systeem waarbij de dure curatieve zorg (ziekenhuiszorg) effectiever en efficiënter wordt, middels de focus shift naar de eerstelijnszorg (huisartsenzorg), en dit volgens het Primary Health Care principe, waarbij gezondheidsvoorlichting, promotie en zorg naar de patiënt toe brengen belangrijk zijn.

 Als het ministerie van Volksgezondheid leest (refererend naar het artikel van de bezorgdheid van de gezondheidszorg) dat er operaties gestaakt worden door gebrek aan medicaties, dan is het onze plicht dat na te trekken.

De directeur van Volksgezondheid heeft meteen contact gemaakt met de medisch directeuren van de ziekenhuizen en uit de communicatie, blijkt dat er geen noemenswaardige issues zijn met betrekking tot de medicatievoorziening om operaties te staken. Na aanvraag van data van het Stichting staatsziekenfonds (SZF), is gebleken dat er juist een toename te constateren is in verrichtingen. Verder onderzoek zal vaststellen wat er aan de hand is.

Een goede software ter behoeve van de gehele gezondheidssector zal transparantie creëren, als ook de mogelijkheid de patiënt beter te volgen waardoor aan de hand van statistieken/cijfers, het ministerie meer inzicht zal krijgen aan welke aandoeningen Surinamers het meest lijden. Dit om daar gerichter beleid op te gooien en zodoende de kwalitatieve zorg te kunnen optimaliseren. Verder ligt het  niet in de bedoeling dat het zorghotel wordt  ingezet als een traditioneel ziekenhuis, maar als een center of exellence.

Als onderdeel van de geneeskundige opleiding dienen Surinaamse artsen voor een bepaalde periode werkervaring (een stage) op te doen in de districten en het binnenland. Vermeldenswaard is  dat het ministerie van Volksgezondheid in de periode van februari en maart dit jaar, al 8 verzoekschriften heeft ontvangen, van artsen in opleiding, om NIET in het binnenland te werken. Dit veroorzaakt centralisatie van artsen in Paramaribo.

Hebben de mensen in de districten en het binnenland geen recht op een goede gezondheidszorg?

De concentratie van vestigingen van artsen is in Paramaribo welke  het ministerie van volksgezondheid, bekeken vanuit een geografische spreiding, als tekorten heeft kunnen bevestigen.

Refererend naar de visie van het ministerie van volksgezondheid om de zorg beschikbaar  en bereikbaar te maken voor de Surinaamse burger ongeacht de woonplaats, heeft het ministerie passagiere (tijdelijk) maatregelen getroffen om buitenlandse artsen te sturen naar districten en binnenland, waar een groot deel van de in Suriname gevestigde artsen weigeren te gaan. Deze maatregelen zullen gelden totdat het beleid wordt gemaakt  Surinaamse artsen verplicht te stellen om te werken in de verafgelegen gebieden.

Inmiddels is het ministerie van Volksgezondheid al bezig deze buitenlandse artsen zodanig  voor te bereiden, om te  kunnen  functioneren binnen het Surinaams systeem. Dit zal in Suriname verder gebeuren, na intensief overleg met m.n. de Medische Zending (MZ) en de Regionale Gezondheidsdienst (RGD)

Suriname is niet uniek in deze om anderstalige deskundigen hier te laten werken. Voor een lange termijn oplossing zullen wij honderden surinaamse studenten toe moeten laten op een geneeskundige opleiding. Eenmaal arts moet het opleiden van deze artsen tot Specialisten niet gefrustreerd worden door de VMS zoals dat nu het geval is, zodat wij in eigen behoefte kunnen voorzien.

Wij zijn blij dat in het artikel is gesproken over maatstaven omdat volksgezondheid standaardisatie wenst, voor elke arts en specialist om in Suriname te mogen werken, ongeacht het land van herkomst.Daarom wenst het ministerie de wet huisartsen opleiding te introduceren waarbij basis artsen die zich als huisarts willen vestigen eerst de opleiding tot huisarts moeten hebben voltooit alvorens te werken als huisarts.

Daarnaast zullen artsen en specialisten voor verlenging van hun vergunning verplichte bij- en nascholingen moeten volgen, welke geaccrediteerd zal worden, door een nog in te stellen accreditatie bureau.

Hiermee zal het ministerie van Volksgezondheid de Surinaamse gemeenschap kwalitatief goede huisartsen zorg kunnen garanderen, waarbij de focus preventie zal zijn, en specialistische zorg op een hoog niveau. Ook voor het registreren van specialisten zal met standaarden gewerkt moeten worden, en het niet overlaten aan de grillen van subjectiviteit, maar transparante beoordeling.

Het ministerie gelooft dat er wel genoeg kunde is in het land om te werken aan Surinaamse standaarden.

Als wij optimale gezondheidszorg willen garanderen zullen wij medici van buiten moeten toelaten, op wie dezelfde standaardisatie toegepast zal worden. Verder zijn wij bezig met Surinaamse artsen en specialisten die in Nederland en andere landen zijn opgeleid en altijd al hun bijdrage hebben willen leveren aan hun landgenoten maar tot nu toe geweerd worden door de VMS.

Het ministerie wenst kwalitatief goede zorg te bieden aan alle Surinamers  door middel van het nastreven van de vier doelen aangegeven in het NSP en dit in samenwerking met alle belanghebbenden voor en door Surinamers.

Previous Vuilstortplaats Ornamibo niet in gevaar door grote grasbranden
Next Van Dijk, Nijman en van Assen door minister Gopal gehuldigd