Multidisciplinaire inspectie gestart

De multidisciplinaire inspectie die gevoerd wordt in het kader van de controle en naleving van de Covid-19 protocollen is gestart. Het gaat om de clusterinspectie die gedaan wordt door de Arbeidsinspectie van de het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J), Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) van het Ministerie van Volksgezondheid, Economische Controle Dienst (ECD) van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Politie en de Bestuursopzichters van de districtscommissaris behorende bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Bij mandaat van bovengenoemde ministers is dit cluster team ingesteld. De controle wordt gedaan op de naleving van de Covid- 19 protocollen bij voornamelijk de horecasector. Op vrijdag 18 december heeft de eerste multidisciplinaire inspectie plaatsgevonden.

De Inspecteur-Generaal, Rowan Noredjo, die de leiding heeft bij de clusterinspecties benadrukt ten overvloede dat eenieder, in deze de horecasector, verplicht is om de covid protocollen na te leven. Dit wordt gecontroleerd ter bescherming van de werkgevers als de werknemers, maar ook de burgers die gebruik maken van de diensten van de bedrijven. Naar aanleiding van de gestegen positieve covid-19 gevallen wordt de inspectie opgevoerd en zullen die dagelijks plaatsvinden. Naast de horecasector zullen ook onder andere casino’s en supermarkten aangedaan worden. Bij de controle op de naleving van de protocollen wordt er ook gekeken naar onder andere de hygiëne en relevante documenten van het bedrijf en werknemers.

Bij direct gevaar waarbij de protocollen niet nageleefd worden, zal er niet geschroomd worden om over te gaan tot sluiting van de zaak. Bij herhaaldelijke overtredingen zal er overgegaan worden tot het intrekken van de vergunning. Ten behoeve van de gezondheid van elke burger zal er, indien nodig, hard opgetreden worden. Dit om de verspreiding van het Covid-19 virus te beperken en zorg te dragen voor een gezonde samenleving en veilige werkomstandigheden. Arbeidsinspecteurs moeten toezien op de naleving van wettelijke bepalingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en bescherming bieden aan werknemers bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Een andere taak is het verschaffen van inlichtingen over de arbeidswetgeving en het geven van technische adviezen met betrekking tot veiligheid en gezondheid aan werkgevers en werknemers. Alles geschiedt conform de Wet Arbeidsinspectie (S.B. 2017 no. 39, De Veiligheidswet en de Arbeidswetgeving).

Previous President Santokhi: “Volk heeft recht op elektriciteit”
Next Cluster Team Controle Handhaving COVID-19 treedt hard op