Minister Albert Ramdin spreekt de 50ste AVOAS toe

Op 20 en 21 oktober 2020 vond de 50ste Reguliere Sessie van Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (AVOAS) virtueel plaats vanuit het Hoofdgebouw van de OAS, in Washington D.C. Minister Albert Ramdin, van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, heeft namens de Regering van de Republiek Suriname, op 21 oktober 2020, de AVOAS, toegesproken.

Het thema voor deze vergadering heeft zich gericht op de uitdagingen en de aanpak van de COVID-19 pandemie op het Westelijk Halfrond, gebaseerd op de vier pijlers van de OAS, te weten mensenrechten, democratie, veiligheid en ontwikkeling.

De toespraak van minister Ramdin was toegespitst op de wereldwijde impact van de COVID-19-pandemie, welke ook in Suriname o.a. de gezondheidssector, het onderwijssysteem, klimaatverandering, landbouw – en andere productiesectoren onder enorme druk heeft gezet. In het bijzonder in het Caraïbisch gebied heeft de impact van deze pandemie de hoge kwetsbaarheid van kleine eilandstaten en laaggelegen kuststaten voor externe schokken, blootgelegd.

De bewindsman riep op tot een sterkere belangenbehartigingsrol van de OAS jegens de internationale gemeenschap en in het bijzonder de internationale financiële instellingen om regio – en landen specifieke strategieën te ontwerpen en uit te voeren om landen te assisteren m.n. binnen Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

De nadruk werd eveneens gelegd op de overweging van specifieke financieringsaspecten z.a. schuldverlichting (schorsing en / of kwijtschelding van schulden), toegang tot financiering, speciale regelingen voor subsidies en zachte leningen. .

De minister gaf voorts aan het belang van de regering van Suriname om zich in te blijven zetten voor democratie, sterke democratische instellingen, goed bestuur, de rechtsstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden, evenals vrede en veiligheid.

Tenslotte is de committering van de Republiek Suriname herbevestigd om de samenwerkingsrelatie met de OAS voort te zetten en om haar multilaterale legitimiteit te versterken als een sterkere motor van politieke, veiligheids-, economische en sociale vooruitgang voor alle landen en mensen op het Westelijk Halfrond.

Naast de toespraken van ministers van Buitenlandse Zaken zijn verschillende resoluties aangenomen en hebben besprekingen plaatsgevonden omtrent o.a. de situatie in Venezuela en Nicaragua. Tevens zijn verkiezingen gehouden voor verschillende organen van de OAS.