Reactie op Anti Fraude Platform

Het Anti Fraude Platform (AFP) wil erop toezien dat de verkiezingen van 25 mei goed verlopen en heeft de samenleving ingeschakeld om te helpen. Men mag mogelijke misstanden rechtstreeks melden via mobiel en een email-adres. Op 25 mei gaat AFP het mogelijk maken dat de telling en resultaten “in real time” te volgen zullen zijn, kondigt Asiskumar Gajadien (VHP) van het platform aan.

Wat de gemeenschap zich afvraagt is hoe gevoelig anti Fraude is binnen deze organisatie, zeker omdat de bemensing ervan bestaat uit politieke partijen die tot de oppositie behoren. Wanneer er gesteld wordt dat de kiezerslijst van CBB erg vervuild is, dan rijst de vraag als men bij de ter inzagelegging dit niet heeft gemerkt en waarom men toen verzuimd heeft het aan te kaarten. Het is publieksgeheim dat alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen een kopie van de kiezerslijst ontvangen vanuit het OKB. Het is dan aannemelijk dat de politieke organisaties tijdens hun huis-aan-huis campagnes de eventuele misstanden zouden moeten hebben geconstateerd en hebben gerapporteerd aan de daartoe bevoegde instantie(s). Geluisterd hebbende naar de Directeur van CBB, die hierover ook reeds uitleg heeft gegeven, kan dan geconcludeerd worden dit nimmer is gebeurd.

Wanneer het platform in hun persconferentie, uit monde van haar voorzitter Gajadien, met insinuaties gooit zoals “Er zijn bij deze verkiezingen zoveel onduidelijkheden en heel wat ruis.” En “Er is toen gefraudeerd en regeringsautoriteiten hebben aangegeven dat het verkiezingsresultaat van 2015 gebaseerd is op verkeerde cijfers”. Dan zegt hij in feite dat het OKB niet berekend is op haar taak, ondanks het deze zelfde OKB is, die altijd de toezichthoudende taak heeft vervuld, conform de Surinaamse wetgeving. Het is een kwalijke zaak dat dhr. Gajadien zulke zware lasterende uitspraken doet zonder enig vorm van bewijs om het te ondersteunen en dat de overige leden van het platform schaapachtig staan achter deze zwaar onverantwoorde uitspraken.
Verder geeft hij aan dat het platform controle mechanismen heeft ingebouwd, bedoelt hij daarmee dat hij de taken en bevoegdheden van het OKB overneemt dan wel de richtlijnen zal geven? Wat is de grondslag van het handelen van het platform? Sterker nog, trekt het platform daarmee ook in twijfel de positie en de geloofwaardigheid van buitenlandse observeerders?
Grote delen van dit platform zijn wel eens betrokken geweest bij het organiseren van verkiezingen, waarom heeft het OKB (met dezelfde voorzitter aan het stuur) toen wel gedeugd en wordt de onafhankelijke positie en het adequaat fungeren van dit instituut plotseling in twijfel getrokken door deze politici? Of is er een achterliggende gedachte en moet het volk toch beter op haar hoede zijn voor de leden van dit platform?

Geconfronteerd geraakt zijnde met de COVID-19 pandemie en de maatregelen en aanpassingen die daaruit voortvloeien, is het begrijpelijk dat zaken zich niet zo vlot voltrekken als wij het gewend zijn. Maar dat de totale organisatie van de verkiezingen niet in orde is, is wel te ver gezocht.

Dat er stembureaus bijkomen is een logisch gevolg van de bevolkingsgroei. Doordat gebieden dichter bevolkt raken door migratie en het aantal stemgerechtigden met elke verkiezing toeneemt, is het logisch dat er een noodzaak zal bestaan voor het uitbreiden van het aantal stembureaus. Dit moet geplaatst worden in het kader van zo efficiënt mogelijk te werk gaan en de kansen op fouten door vermoeidheid en overrompeling door het volume, te trachten te verkleinen.

Als op grond van de wet, de politieke partijen bevoegd zijn hun eigen vertegenwoordigers te plaatsen bij de diverse stembureaus en dat al door de jaren heen goed heeft gefunctioneerd, wat is dan de werkelijke noodzaak voor het overhaast opzetten van zo een platform twee weken voor de verkiezingen? Hoe zullen deze mensen het werk adequaat kunnen verrichten? Welke tools krijgen zij in handen, die zullen garanderen dat hun constateringen wel betrouwbaar zijn indien die constateringen afwijken van het eind resultaat van het CHS, OKB, individuele politieke partijen en de buitenlandse observeerders?

De verdediging vanuit het platform als dat zij in ‘real time’ gaan turven zodat we ‘a la minute’ kunnen weten welke richting de verkiezingen opgaan en wat het eindresultaat is opmerkelijk. Het is gebruikelijk dat gedurende de hele verkiezingsdag diverse mediastations live verslagen uitbrengen. En dat tijdens de telling nadat het stemproces is afgesloten er onder toezicht wordt geteld en dit wordt uitgezonden. Wat zal dan de meerwaarde zijn van de handelingen vanuit het platform? Uiteindelijk ligt het laatste woord niet bij het platform, maar bij het OKB die conform de bestaande wetgeving een verkiezing bindend of niet bindend verklaart.

Indien het oogmerk van het platform daadwerkelijk was om fraude te voorkomen, zou het geloofwaardiger zijn geweest indien het platform eerder was opgericht en bemenst werd door ‘onafhankelijke’ personen. En zeker niet wanneer de voorzitter van het platform dezelfde persoon is die het voortouw in handen heeft genomen de afgelopen jaren in de lastercampagnes tegen de zittende regering.

 

Previous OAS-waarnemersmissie naar Suriname
Next Ingebruikname Nieuwe Highway straks een feit