Minister Walden gaat voor optimale ondersteuning van ondernemers in Suriname

Minister Saskia Walden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (Min EZ) gaat voor optimale ondersteuning van ondernemers in Suriname. Tijdens een kennismakingsbezoek van de heer Andre van Ommeren, directeur Internationale programma’s bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is vanuit het ministerie van EZ grote belangstelling getoond voor technische ondersteuning op dit stuk.  De RVO draagt bij aan een economisch sterker Nederland en een duurzame samenleving, door het uitvoeren van beleid voor ondernemend Nederland op het gebied van innovatie, duurzaamheid, land- en tuinbouw en internationale samenwerking.

Tijdens een korte presentatie van de RVO-directeur, is verder gebleken, dat deze overheidsorganisatie ruime ervaring heeft in een aantal processen om te komen tot duurzame economische ontwikkeling, welke zeker in aangepaste vorm kan werken in Suriname. Deze overheidsorganisatie, die een schakel is tussen de ministeries en ondernemend Nederland, zet zich in, zodat ondernemers in Nederland tot hun maximale potentie kunnen komen. Zo kunnen met name de kleine ondernemers bij belangenorganisaties terecht voor begeleiding, zodat ze niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. De RVO, die in 2014 is opgericht heeft zes vestigingen in Nederland en binnen haar netwerk toegang tot contacten, kennis en financiering. Binnen de organisatie is 75% nationaal georiënteerd en 25 % internationaal. Volgens dhr. Van Ommeren heeft de RVO het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als moederorganisatie maar heeft verschillende opdrachtgevers. Hij benadrukte verder, dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), van eminent belang zijn bij het uitvoerend beleid.

Minister Walden was benieuwd naar de grootse ondernemerskansen, die Suriname heeft met het oog op met name exporteren naar de Europese markt. Volgens de RVO-directeur kan worden gedacht aan onder andere de duurzame sectoren Toerisme en landbouw. Gelet op het laatstgenoemde, wees Van Ommeren op de handelsrelaties tussen Suriname en Nederland en de grote diaspora, waarbij er grote vraag is naar Surinaamse groenten en fruit. Vanwege de strenge regels van de Europese Unie, zal Suriname dan moeten werken aan de standaarden, wil ze de export naar Europa bewerkstelligen. In vervolggesprekken zal worden nagegaan hoe de medewerking vanuit RVO verleend kan worden aan Min EZ in het vormgeven en uitvoeren van beleid ter stimulering van Ondernemerschap om daadwerkelijk te komen tot de duurzame economische ontwikkeling van Suriname. Ook zal worden vastgesteld hoe wij in Suriname een dergelijke organisatie als RVO kunnen opzetten, zodat Surinaamse ondernemers optimaal kunnen worden gefaciliteerd om succesvol te ondernemen.

Next Aanvraag verdeling perceelland